O nas

Parking Lotnisko Łódź położony jest w bezpośredniej bliskości Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta (Lotnisko Lublinek). Jest czynny 24h / dobę przez 7 dni w tygodniu. Parking leży na ogrodzonym, monitorowanym terenie, dozorowanym przez administratora i profesjonalną agencję ochroniarską.
BEZPŁATNY TRANSPORT z/pod terminal Lotnisko Łódź.

Parking Rezerwacja

Regulamin parkingu Lotnisko Łódź

§1 Parking zarządzany jest przez firmę BESIM jest parkingiem strzeżonym, płatnym, ubezpieczonym czynnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§2 Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, że posiada ubezpieczenie pojazdu OC.

§3 Z parkingu mogą korzystać posiadacze samochodów osobowych, dostawczych do 3,5t, motocykli, quadów, przyczep, rowerów (zwanych dalej „pojazdami”).

§4 W następstwie zawarcia umowy z BESIM przedmiotem przechowywania jest wyłącznie sam pojazd oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

§5 BESIM nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie pozostawionych w pojeździe przedmiotów w szczególności ładunków, bagaży, rzeczy osobistych, pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, dzieł sztuki, biżuterii, sprzętu elektronicznego, sprzętu fotograficznego, radioodtwarzaczy nawet jeśli były zamontowane na stałe oraz niefabrycznego wyposażenia pojazdów.

§6 Parkowanie może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu według zasady 1 pojazd = 1 miejsce parkingowe.

§7 Użytkownikowi pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę według cennika ustalonego przez BESIM.

§8 W przypadku konieczności inwazyjnego otwarcia pojazdu nietypowe próby dostania się do jego wnętrza mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dokumentów potwierdzających własność pojazdu.

§9 Korzystający z parkingu zobowiązany jest zabezpieczyć z należytą starannością poza pojazdem dowód rejestracyjny pojazdu oraz wszelkie klucze, chipy, karty magnetyczne itp. służące do uruchomienia lub otwarcia pojazdu bądź wyłączenia urządzeń zabezpieczających. Posłużenie się przez osobę nieuprawnioną skradzionymi dokumentami, kluczykami, chipami, katami magnetycznymi itp. Zwalnia BESIM od odpowiedzialności odszkodowawczej.

§10 Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Osobom u których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.

§11 Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczania pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.

§12 Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137) oraz maksymalna prędkość 10 km/h.

§13 Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe, itp.

§14 BESIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w uszkodzeniu pojazdu np. pożaru spowodowanego wadliwą instalacją elektryczną.

§15 Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu.

§16 Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe przed opuszczeniem parkingu.

§17 Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest mycie samochodu, wymiana i spuszczanie płynów, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

§18 BESIM wystawia fakturę za użytkowanie parkingu po uregulowaniu opłaty przelewem na wskazany nr rachunku.

§19 Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u pracownika parkingu.

§20 W przypadku długotrwałego porzucenia pojazdu na terenie parkingu i nie usunięcia go na wniosek BESIM naliczana będzie opłata karna w wysokości 100zł za każdy dzień nieuprawnionego postoju.

§21 Korzystający z parkingu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu jak również za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

§22 Po terenie parkingu poruszać się pojazdami mogą jedynie osoby posiadające aktualne, stosowne uprawnienie tj. prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

§23 BESIM uprawniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w uzasadnionych przypadkach nagłego zagrożenia.

§24 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§25 BESIM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (np. huraganu, wichury, gradobicia, trzęsienia ziemi, katastrofy lotniczej, działań wojennych, strajków, zamieszek) oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

§26 Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy składać mailowo na adres: biuro@parking-lotnisko-lodz.pl bądź telefonicznie 603-434-495 lub 698-679-789.

Tagi: regulamin parkingu, lotsniko lublinek parking, parking lotnisko łódź